Opłaty

Podatki i opłaty
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Jest on obowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, a następnie wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę notariusza.

Podatek od spadków i darowizn
Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Jako płatnik notariusz jest obowiązany pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, a następnie wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu notariusza.

Taksa notarialna
Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Wynagrodzenie, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.
Wynagrodzenie za sporządzenie wypisów aktu notarialnego jest odrębną czynnością.

Opłata sądowa
Notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.